Nurturing young bamboo shoots

Nurturing young bamboo shoots

Thiện nguyện tại Chiêm Hóa Tuyên Quang 12/12/2019